/proc/net/tcp, udp, raw는 각각 열려있는 tcp, udp, raw 소켓을 알려준다.

 

참조

http://linuxdevcenter.com/pub/a/linux/2000/11/16/LinuxAdmin.html

 

  sl  local_address rem_address   st tx_queue rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout inode                              
   0: 00000000:0203 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 335 1 c1674320 300 0 0 0
   1: 00000000:0025 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 310 1 c16799a0 300 0 0 0
   2: 00000000:0369 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 316 1 c1677ca0 300 0 0 0
   ...
   ...
  16: 0100007F:0408 0100007F:0017 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000  1000       

 

[dev1:/home1/knight/perl] cat /proc/net/tcp | wc -l
   1331
[dev1:/home1/knight/perl] cat /proc/net/raw | wc -l
      1
[dev1:/home1/knight/perl] cat /proc/net/udp | wc -l
      1

 

 

'unix and linux' 카테고리의 다른 글

시스템 부팅시 프로세스 시작하기  (0) 2007.08.16
리눅스 부팅 순서  (0) 2007.08.16
/proc/net/dev  (0) 2007.08.02
Yum  (0) 2007.06.07
Virtual Box 설치하기  (0) 2007.06.07
Posted by '김용환'

댓글을 달아 주세요